تگنما | tagnama

تگنما از گروه سایتهای ایران نما

تگنما | tagnama

تگنما از گروه سایتهای ایران نما

تگنما, نشان همبستگی

طبقه بندی موضوعی
پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب

۳۷ مطلب با موضوع «اصطلاحات حقوقی» ثبت شده است

اجاره نامچه

۰۴
اسفند
اجاره نامچه به سند اجاره گفته میشود که بیشتر در اصطلاحات عامیانه بکار میرود.
  • مدیر سایت


اجاره معاطاتی اجاره ای است که ایجاب و قبول آن غیر لفظی باشد. گفته اند در اجاره خدمات، اجاره معاطاتی غیرقابل تصور است. به همین جهت اگر کسی به دیگری دستور انجام کاری را بدهد و آن شخص بدون گفتن چیزی که حاکی از قبول دستور مزبور باشد اقدام به انجام آن کار کند، این عمل حقوقی را اجازه نمیدانند بلکه بعضی آن را اباحه منفعت به عوض دانسته اند و عجیب این است که قانون مدنی نیز تحت عنوان استیفا، از نظر اخیر پیروی کرده است. و آنرا از اسباب ضمان قهری دانسته است.

  • مدیر سایت

اجاره نامه

۰۲
اسفند


اصطلاح عامیانه سند اجاره را اجاره نامه گویند که نوشته ای حاکی از عقد اجازه میباشد.

  • مدیر سایت

اجرت المسمی

۰۱
اسفند


اجرتی که در عقد اجاره میباشد را اجرت المسمی گویند.

  • مدیر سایت

اجرت المثل

۳۰
بهمن


اگر کسی از مال دیگری منتفع شود و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده بین طرفین مال الاجاریه ای معین نشده باشد، آنچه که بابت اجرت منافع استیفا شده باید به صاحب مال مزبور بدهد اجرت المثل نامیده میشود. خواه استیفای مزبور با اذن مالک باشد خواه بدون اذن او، در صورت اخیر، اجرت المثل جنبه خسارت را هم دارد. و البته این اصطلاح گاهی به معنی عوض المثل هم میباشد.

  • مدیر سایت

اجرت

۲۹
بهمن

در عقد اجاره خدمات عوض اقتصادی خدمت را اجرت میگویند. مال الاجاره را هم اجرت نامند در این صورت این کلمه با لغت دیگر مرکب است. مانند اجره المسمی و اجرت المثل

  • مدیر سایت


در مقابل اجرائیه سند ذمی بکار میرود. اجرائیه سند شرطی بر اساس ماده 34 قانون ثبت صاد میشود و دارای مختصاتی است. از آن جمله این که مدیون سند توقیف نمیشود، برعکس سند ذمه ای.

  • مدیر سایت

اجراییه ای است ثبتی که بر اساس آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا صادر میشود و از آثار عمده آن  قابلیت  توقیف مدیون سند در صورت استنکاف از ادای دین است.

  • مدیر سایت

ضمانت اجرا

۲۶
بهمن

الف- قدرتی که برای بکار بستن قانون یا حکم دادگاه از آن استفاده میشود.

ب- عکس العمل قانون در مقابل تخلف از یک دستور قانونی

  • مدیر سایت

اجرای اسناد رسمی تنظیم شده به وسیله ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی و سایر مأموران دولت در حدود صلاحیت و بر وفق مواد 92 و 93 قانن ثبت میباشد.

  • مدیر سایت