تگنما | tagnama

تگنما از گروه سایتهای ایران نما

تگنما | tagnama

تگنما از گروه سایتهای ایران نما

تگنما, نشان همبستگی

طبقه بندی موضوعی
پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب

۴ مطلب در اسفند ۱۳۹۴ ثبت شده است

اجاره نامچه

۰۴
اسفند
اجاره نامچه به سند اجاره گفته میشود که بیشتر در اصطلاحات عامیانه بکار میرود.
  • مدیر سایت


اجاره معاطاتی اجاره ای است که ایجاب و قبول آن غیر لفظی باشد. گفته اند در اجاره خدمات، اجاره معاطاتی غیرقابل تصور است. به همین جهت اگر کسی به دیگری دستور انجام کاری را بدهد و آن شخص بدون گفتن چیزی که حاکی از قبول دستور مزبور باشد اقدام به انجام آن کار کند، این عمل حقوقی را اجازه نمیدانند بلکه بعضی آن را اباحه منفعت به عوض دانسته اند و عجیب این است که قانون مدنی نیز تحت عنوان استیفا، از نظر اخیر پیروی کرده است. و آنرا از اسباب ضمان قهری دانسته است.

  • مدیر سایت

اجاره نامه

۰۲
اسفند


اصطلاح عامیانه سند اجاره را اجاره نامه گویند که نوشته ای حاکی از عقد اجازه میباشد.

  • مدیر سایت

اجرت المسمی

۰۱
اسفند


اجرتی که در عقد اجاره میباشد را اجرت المسمی گویند.

  • مدیر سایت