تگنما | tagnama

تگنما از گروه سایتهای ایران نما

تگنما | tagnama

تگنما از گروه سایتهای ایران نما

تگنما, نشان همبستگی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۳ مطلب در دی ۱۳۹۴ ثبت شده است

عناصر اراضی موات امور زیر است:

الف- طابقه مالکیت آن معلوم نباشد

ب- مشغول به کشت  و زرع و بنا و آبادی نباشد.

ج- بالفعل مالک نداشته باشد.

در اصطلاحات ثبتی اراضی مملوک ده را گویند که در مالکیت خصوصی اشخاص درامده این واژه در مقابل اراضی مشاعی ده بکار میرود.

اراضی

۲۹
دی

جمع ارض است که در فارسی به معنی زمین میباشد.